K-Meleon


Only for historical K-Meleon version 0.9!

(Jan. 2005)


Polish macros.cfg

# MACROS DEFINITION FILE (http://kmeleon.sourceforge.net/wiki/index.php?id=MacroLanguage)
#
# Polish translation - K-Meleon 0.9
#
# Tłumaczenie - Plazmonik (plazmonik籵2), pomoc Bartłomiej Szczudło (klugg坊o2)
#
# Do poprawnego działania przeglądarki wymagane są przetłumaczone pliki:
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\menus.cfg
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\macros.cfg
# (K-Meleon09)\skins\(nazwa_sk贸rki)\toolbars.cfg




# ENGINES 

Google{
&OldSearch?; $search = "Google";
$eng = "http://www.google.pl/search?q="; 
&SetSearch?;
}

Yahoo{
&OldSearch?; $search = "Yahoo";
$eng = "http://search.yahoo.com/bin/search?p=";
&SetSearch?;
}

Wikipedia_en{
&OldSearch?; $search = "Wikipedia (ang.)"; 
$eng = "http://en.wikipedia.org/wiki/";
&SetSearch?;
}

Wikipedia_pl{
&OldSearch?; $search = "Wikipedia (pol.)"; 
$eng = "http://pl.wikipedia.org/wiki/";
&SetSearch?;
}

Clusty{
&OldSearch?; $search = "Clusty the Cluster"; 
$eng = "http://clusty.com/search?query=";
&SetSearch?;
}

Dictionaries{
&OldSearch?; $search = "Słownik (One Look)";
$eng = "http://www.onelook.com/?w=";
&SetSearch?;
}

KM{
&OldSearch?; $search = "Forum K-Meleona"; 
$eng = "http://kmeleon.sourceforge.net/forum/search.php?f=3&globalsearch=1&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1&search="; 
&SetSearch?;
}

URL{
&OldSearch?; $search = "Adres"; $eng = ""; &Locked;
}


EngineSync?{
setcheck("macros(Google)", getpref(STRING, $sen) == "Google" ? true:false);
setcheck("macros(Yahoo)", getpref(STRING, $sen) == "Yahoo" ? true:false);
setcheck("macros(Wikipedia_en)", getpref(STRING, $sen) == "Wikipedia_en" ? true:false);
setcheck("macros(Wikipedia_pl)", getpref(STRING, $sen) == "Wikipedia_pl" ? true:false);
setcheck("macros(Clusty)", getpref(STRING, $sen) == "Clusty" ? true:false);
setcheck("macros(Dictionaries)", getpref(STRING, $sen) == "Słownik (One Look)" ? true:false);
}


# SEARCH MACROS

$se="kmeleon.general.searchEngine";
$sl="kmeleon.general.searchLocked";
$sen="kmeleon.general.searchEngineName";
$so="kmeleon.general.searchOpen";
$eng=getpref(STRING, $se) ;
$search=getpref(STRING, $sen);
$layers="kmeleon.plugins.layers.load";
$layer=getpref(BOOL, $layers);

OldSearch?{
$oldeng=$eng; $oldsearch=$search; 
}

SetSearch?{
getpref(BOOL,$sl)==false ? &Unlocked:&Locked; &Sync;
}
Unlocked{
setpref(STRING,$sen,$search); setpref(STRING,$se,$eng); &Search;
}
Locked{
&Search; $search=$oldsearch; $eng=$oldeng;
}
Search{
$tmp=getclipboard(); setclipboard(); id(ID_EDIT_COPY?); $word=getclipboard();
$word"" ? &URLBarSearch?:$word$URL ? &PromptSearch?:&OpenSearch?; setclipboard($tmp);
}
URLBarSearch?{
id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); $word=getclipboard();
$word"" ? $word=$URL:""; $word$URL ? &PromptSearch?:&OpenSearch?;
}
PromptSearch?{
$search=="" ? $search="Google":0; 
$search=="URL" ? $tip="Enter URL:":$tip="Wyszukaj w: ".$search." słowo:";
setclipboard($tmp); $word=prompt($tip,$search); $word==""?"": &OpenSearch?;
}
OpenSearch?{
$how=getpref(INT, $so); $search!="Google"?"":&Umlauts;
$how0 ? open($eng.$word):$how1 ? &SearchNew?:$how==2 ? &SearchBack?:0; 
}
Umlauts{
$word=gsub("盲","%C3%A4",$word); $word=gsub("枚","%C3%B6",$word);
$word=gsub("眉","%C3%BC",$word); $word=gsub("脽","%C3%9F",$word);
$word=gsub("脛","%C3%84",$word); $word=gsub("脰","%C3%96",$word);
$word=gsub("脺","%C3%9C",$word);
}
SearchNew?{
&ResetURL; $layer==true ? pluginmsg(layers,"OpenURL",$eng.$word):opennew($eng.$word);
}
ResetURL{
setclipboard($URL); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_PASTE?); id(ID_SELECT_URL?);
}
SearchBack?{
&ResetURL; $layer==true ? pluginmsg(layers,"OpenURLBg?",$eng.$word):OpenBg?($eng.$word);
}

SN0{
setpref(INT,$so,0); &Sync;
}
SN1{
setpref(INT,$so,1); &Sync; 
}
SN2{
setpref(INT,$so,2); &Sync;
}

SearchLock?{
$search==""? $search="Google":0; togglepref(BOOL,$sl); 
getpref(BOOL,$sl)==true ? $how="ZABLOKOWANA na: ".$search:$how="ODBLOKOWANA";
alert("Domyślna wyszukiwarka jest teraz ".$how."\n\n\nAby ustawić domyślną wyszukiwarkę:\n\n1. Odblokuj\n2. Wybierz z menu żądaną wyszukiwarkę\n3. Zablokuj","Domyślna wyszukiwarka",INFO);
&Sync;
}

AddEng?{
$theurl="http://kmeleon.sourceforge.net/wiki/index.php?id=Search+Engines";
$layer=="true"? pluginmsg(layers,"OpenURL",$theurl):opennew($theurl);
$loaded="MacMen?";
}
MacMen?{
&Macros; &Menus; $loaded="";
}

JSEnable {
getpref(BOOL,$jscript)==false ? &JS:macros($macro);
}
JS{
&JSToggle; macros($macro); &JSToggle;
}

Highlight{
$macro="Find"; &JSEnable; 
}
Find{
open("javascript:(function(){var count=0, text, dv;text=prompt(%22Find and Highlight the following:%22, %22%22);if(textnull || text.length0)return;dv=document.defaultView;function searchWithinNode(node, te, len){var pos, skip, spannode, middlebit, endbit, middleclone;skip=0;if( node.nodeType3 ){pos=node.data.toUpperCase().indexOf(te);if(pos>=0){spannode=document.createElement(%22SPAN%22);spannode.style.backgroundColor=%22yellow%22;middlebit=node.splitText(pos);endbit=middlebit.splitText(len);middleclone=middlebit.cloneNode(true);spannode.appendChild(middleclone);middlebit.parentNode.replaceChild(spannode,middlebit);count;skip=1;}}else if( node.nodeType1&& node.childNodes&& dv.getComputedStyle(node, null).getPropertyValue(%22display%22)!=%22none%22){for (var child=0; child < node.childNodes.length; child){child=child+searchWithinNode(node.childNodeschild?, te, len);}}return skip;}window.status=%22Searching for '%22+text+%22'...%22;searchWithinNode(document.body, text.toUpperCase(), text.length);window.status=%22Found %22+count+%22 occurrence%22+(count==1?%22%22:%22s%22)+%22 of '%22+text+%22'.%22;})();");
}

Keyword{
togglepref(BOOL,"keyword.enabled"); &Sync;
}

CheckKey?{
$eng=getpref(STRING,"keyword.URL");
}
KeyEngBBN?{
$eng="http://www.google.com/search?gfns=1&q=";
$string="BBN"; &KeyEng?;
}
KeyEngIFL?{
$eng="http://www.google.com/search?btnI=1&q=";
$string="IFL"; &KeyEng?; 
}
KeyEngGoog?{
$eng="http://www.google.pl/search?q=";
$string="GOOG"; &KeyEng?; 
}
KeyConfig?{
&CheckKey?; $eng=prompt("Wpisz adres wyszukiwarki z opcjami:","Wyszukiwarka",$eng)
$eng""?"":$string=""; $eng""?"": &KeyEng?;
}
KeyEng?{
setpref(STRING,"keyword.URL",$eng); setpref(STRING,"keyword.eng",$string); &Sync;
alert("Wyszukiwarka = '".$eng."'\n\n\nZmiana wyszukiwarki nastąpi po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Wyszukiwarka",INFO);
}

$taf="accessibility.typeaheadfind";

TAF{
togglepref(BOOL,$taf); &Sync;
}
TAFAuto{
togglepref(BOOL,$taf.".autostart"); 
$var=getpref(BOOL,$taf.".autostart")==true ? $bool=" - WŁĄCZONY. Wystarczy wpisać szukane słowo, a wyszukiwanie przez wpisywanie uruchomi się automatycznie.":$bool = " - WYŁĄCZONY ";
$tip="Automatyczny start wyszukiwania przez wpisywanie"; &Sync; &AlertTAF; 
}
TAFLinks{
togglepref(BOOL,$taf.".linksonly"); 
$var=getpref(BOOL,$taf.".linksonly")==true ? $bool=" - WŁĄCZONE. Tylko odnośniki będą wyszukiwane. Nadal możesz wybrać zakres wyszukiwania - poprzedzając szukane słowo / dla całego tekstu, lub ' dla samych odnośnik贸w.":$bool=" - WYŁĄCZONE ";
$tip="Wyszukaj tylko w odnośnikach"; &Sync; &AlertTAF; 
}
AlertTAF{
alert($tip.$bool,$tip,INFO);
}


# IMAGE & ZOOM MACROS

ImageInfo?{
$macro="ImgInfo?"; &JSEnable;
}
ImgInfo? {
$FrameURL=""; $PageURL=$FrameURL;
open("javascript: function chkframes(elem) { var rep; if (unescape(elem.location) '".$PageURL."' || '".$PageURL."''') { rep=chkimg(elem); if (rep) return rep; } for (var f=0; f<elem.frames.length; f) { rep=chkframes(elem.framesf?); if (rep) return rep; } return; } function chkimg(elem){ if(elem.document.images.length>0){ var i; for(i=0;i<elem.document.images.length;i){ if(unescape(elem.document.imagesi.src) == '".$ImageURL."'){ return elem.document.imagesi; } } } } function XyZ() { var img=chkframes(window); if (img) { alert(\"* W Ł A S C I W O S C I  O B R A Z K A *\\r\\n\\r\\nAdres:\\t\" + unescape(img.src) + \"\\r\\nSzerokosc:\\t\" + img.width + \"\\r\\nWysokosc:\\t\" + img.height + \"\\r\\nTekst opisu:\\t\" + img.alt + \"\\r\\nTytul:\\t\" + img.title); } } void(XyZ()); ");
}

ImageCache?{
$i=index($ImageURL,"#");
$addr=$i==-1 ? $ImageURL:substr($ImageURL,0,$i);
$client=index($addr,"https://")==0 ? "HTTP-memory-only":"HTTP";
$var="about:cache-entry?client=".$client."&sb=1&key=".$addr;
index($addr,"http")==0 ? opennew($var):"";
}

ZoomInImage?{
$macro="ZoomInImg?"; &JSEnable;
}
ZoomInImg?{
$FrameURL=""; $PageURL=$FrameURL;
open("javascript:function chkframes(elem) { var rep; if (unescape(elem.location) '".$PageURL."' || '".$PageURL."''') { rep=chkimg(elem); if (rep) return rep; } for (var f=0; f<elem.frames.length; f) { rep=chkframes(elem.framesf?); if (rep) return rep; } return; } function chkimg(elem){ if(elem.document.images.length>0){ var i; for(i=0;i<elem.document.images.length;i){ if(unescape(elem.document.imagesi.src) '".$ImageURL."'){ return elem.document.imagesi; } } } } function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight null) { /* avoid losing height information due to integer rounding while zooming out */ image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; } function findIMG() { var img=chkframes(window); zoomImage(img,2); } void(findIMG());");
}

ZoomOutImage?{
$macro="ZoomOutImg?"; &JSEnable;
}
ZoomOutImg? {
$FrameURL=""; $PageURL=$FrameURL;
open("javascript:function chkframes(elem) { var rep; if (unescape(elem.location) '".$PageURL."' || '".$PageURL."''') { rep=chkimg(elem); if (rep) return rep; } for (var f=0; f<elem.frames.length; f) { rep=chkframes(elem.framesf?); if (rep) return rep; } return; } function chkimg(elem){ if(elem.document.images.length>0){ var i; for(i=0;i<elem.document.images.length;i){ if(unescape(elem.document.imagesi.src) '".$ImageURL."'){ return elem.document.imagesi; } } } } function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight null) { /* avoid losing height information due to integer rounding while zooming out */ image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; } function findIMG() { var img=chkframes(window); zoomImage(img,.5); } void(findIMG());");
}

ZoomInImages?{
$macro="ZoomInImgs?"; &JSEnable;
}
ZoomInImgs?{
open("javascript:(function(){ function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight == null) { /* avoid losing height information due to integer rounding while zooming out */ image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; } for (i=0; i<document.images.length; ++i) zoomImage(document.imagesi, 1.1); })();");
}

ZoomOutImages?{
$macro="ZoomOutImgs?"; &JSEnable;
}
ZoomOutImgs?{
open("javascript:(function(){ function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight == null) { /* avoid losing height information due to integer rounding while zooming out */ image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; } for (i=0; i<document.images.length; ++i) zoomImage(document.imagesi, .9092); })();");
}

ZoomImageLinks?{
$macro="ZoomImgLinks?"; &JSEnable;
}
ZoomImgLinks?{
open("javascript:{var hrefs=document.getElementsByTagName('A'),images='';for(idx=0;idx<hrefs.length;idx++){href=hrefsidx?.href.toUpperCase(); if(href.indexOf('.GIF')>-1||href.indexOf('.BMP')>-1||href.indexOf('.JPEG')>-1||href.indexOf('.JPG')>-1||href.indexOf('.PNG')>-1)images+='<img src='+hrefsidx?+'>

';}images='<html><body><center><h2>Images</h2>

'+images+'</center></body></html>';document.write(images);document.close();}"); } ZoomInPage?{ $macro="ZoomInPg?"; &JSEnable; } ZoomInPg?{ open("javascript:function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight null) {image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; }function rZoomFont(n, node) {for ( var i = 0; i < node.childNodes.length; i ) {if (node.childNodesi.nodeType 1) rZoomFont(n, node.childNodesi);}startSize = getComputedStyle(node,).getPropertyValue('font-size');startSize = Number(startSize.substr(0,startSize.length-2));lh = getComputedStyle(node,).getPropertyValue('line-height');if (lh != 'normal') {lh = Number(lh.substr(0,lh.length-2)) * n + 'px';node.style.lineHeight = lh;}newSize = (startSize * n) + 'px';node.style.fontSize = newSize;}rZoomFont(1.1,document.getElementsByTagName('body')0?); for (i=0; i<document.images.length; i) zoomImage(document.imagesi, 1.1);"); } ZoomOutPage?{ $macro="ZoomOutPg?"; &JSEnable; } ZoomOutPg?{ open("javascript:function zoomImage(image, amt) { if(image.initialHeight null) {image.initialHeight = image.height; image.initialWidth = image.width; image.scalingFactor = 1; } image.scalingFactor *= amt; image.width = image.scalingFactor * image.initialWidth; image.height = image.scalingFactor * image.initialHeight; }function rZoomFont(n, node) {for ( var i = 0; i < node.childNodes.length; i ) {if (node.childNodesi.nodeType 1) rZoomFont(n, node.childNodesi);}startSize = getComputedStyle(node,).getPropertyValue('font-size');startSize = Number(startSize.substr(0,startSize.length-2));lh = getComputedStyle(node,).getPropertyValue('line-height');if (lh != 'normal') {lh = Number(lh.substr(0,lh.length-2)) * n + 'px';node.style.lineHeight = lh;}newSize = (startSize * n) + 'px';node.style.fontSize = newSize;}rZoomFont(0.9092,document.getElementsByTagName('body')0?); for (i=0; i<document.images.length; i) zoomImage(document.imagesi, .9092);"); } $zoom="kmeleon.general.zoomButtons"; ZoomSet?{ setpref(STRING,$zoom,$var); &Sync; alert("Zoom In/Out toolbar buttons will effect ".$what,Zoom Toolbar Buttons,INFO); } ZoomText?{ $var="text"; $what="text only."; &ZoomSet?; } ZoomImages{ $var="images"; $what="images only."; &ZoomSet?; } ZoomPage?{ $var=""; $what="both images and text."; &ZoomSet?; } ZoomIn?{ $zi=getpref(STRING,$zoom); $zi==""? &ZoomInPage?:&ZoomInCheck?; } ZoomInCheck?{ $zi=="text"? id(ID_FONT_INCREASE?):&ZoomInImages?; } ZoomOut?{ $zo=getpref(STRING,$zoom); $zo==""? &ZoomOutPage?:&ZoomOutCheck?; } ZoomOutCheck?{ $zo=="text"? id(ID_FONT_DECREASE?):&ZoomOutImages?; } # BOOKMARK MACROS FileBook?{ plugin(bookmarks,Add); plugin(bookmarks,Edit); } FileHot?{ plugin(hotlist,Add); plugin(hotlist,Edit); } FileFav?{ plugin(favorites,Add); plugin(favorites,Edit); } FavToolbar?{ $tf="kmeleon.plugins.favorites.toolbarFolder"; $folder=getpref(STRING,$tf); $folder==""? $folder="Links":""; $folder=prompt("Wpisz nazwę folderu, kt贸rego zawartość będzie pokazywana na pasku:","Folder paska ulubionych-IE",$folder); $folder==""?"":setpref(STRING,$tf,$folder); $folder==""?"":alert("Folderem paska ulubionych-IE będzie ' " .$folder." ' po ponownym uruchomieniu przeglądarki","Folder paska ulubionych-IE",INFO); } ChangeLinks?{ $tit="kmeleon.plugins.favorites.title"; $favtit=getpref(STRING, $tit); $favtit==""? $favtit="Łącza":""; $favtit=prompt("Wpisz nazwę, kt贸ra będzie wyświetlana jako tytuł paska ulubionych-IE.", "Tytuł paska(aby usunąć tytuł, zostaw puste pole lub naciśnij Anuluj)", $favtit); setpref(STRING,$tit,$favtit); alert("Zmiana tytułu będzie widoczna po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Tytuł okna ulubionych-IE",INFO); } Chevron{ $chevron="kmeleon.plugins.".$plugin.".chevron"; togglepref(BOOL,$chevron); &Sync; getpref(BOOL,$chevron)==true ? $var="- WŁĄCZONY":$var="- WYŁĄCZONY"; alert("\nPasek Chevron ".$var."\n\n\nZmiana będzie widoczna po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Pasek Chevron",INFO); } BookChev?{ $plugin="bookmarks"; &Chevron; } FavChev?{ $plugin="favorites"; &Chevron; } HotChev?{ $plugin="hotlist"; &Chevron; } $ol="ID_OPEN_LINK?"; $nw="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"; $bw="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"; $lo="layers(OpenURL)"; $bl="layers(OpenURLBg?)"; $book="kmeleon.plugins.bookmarks.openurl"; $fav="kmeleon.plugins.favorites.openurl"; $hot="kmeleon.plugins.hotlist.openurl"; openurl{ setpref(STRING,"kmeleon.plugins.".$plugin.".openurl",$how); &Sync; } OpenBook1?{ $plugin="bookmarks"; $how=$ol; &openurl; } OpenBook2?{ $plugin="bookmarks"; $how=$nw; &openurl; } OpenBook3?{ $plugin="bookmarks"; $how=$lo; &openurl; } OpenBook4?{ $plugin="bookmarks"; $how=$bl; &openurl; } OpenBook5?{ $plugin="bookmarks"; $how=$bw; &openurl; } OpenFav1?{ $plugin="favorites"; $how=$ol; &openurl; } OpenFav2?{ $plugin="favorites"; $how=$nw; &openurl; } OpenFav3?{ $plugin="favorites"; $how=$lo; &openurl; } OpenFav4?{ $plugin="favorites"; $how=$bl; &openurl; } OpenFav5?{ $plugin="favorites"; $how=$bw; &openurl; } OpenHot1?{ $plugin="hotlist"; $how=$ol; &openurl; } OpenHot2?{ $plugin="hotlist"; $how=$nw; &openurl; } OpenHot3?{ $plugin="hotlist"; $how=$lo; &openurl; } OpenHot4?{ $plugin="hotlist"; $how=$bl; &openurl; } OpenHot5?{ $plugin="hotlist"; $how=$bw; &openurl; } # GROUP MACROS $kg="kmeleon.group."; $URL=""; $rl="ReplaceLayersInWindow?"; $al="AddLayersToWindow?"; $gl="GetLayersInWindow?"; $fn="FindNick?"; $lc=""; $gn="kmeleon.groupnames"; ReadNames?{ $names=getpref(STRING, $gn); } Checkname{ $checkname="\n".$name."\n"; $exists=index($names,$checkname); } SaveAsGroup?{ &ReadNames?; $names==""? $names="\n":0; $group=pluginmsgex(layers,$gl,"",STRING); $name=prompt("Wpisz nazwę grupy, by zapisać te karty jako:","Nazwa grupy?",""); $name==""?"": &Checkname; $name==""?"": $exists!=-1? &ConfirmGroup?:&SaveGroup?; } ConfirmGroup?{ confirm("Grupa o tej nazwie już istnieje. Nadpisać?","Nazwa grupy '" . $name . "'",YESNO,EXCLAIM)=="YES"? setpref(STRING, $kg.$name,$group):&SaveAsGroup?; } SaveGroup?{ setpref(STRING,$gn,$names.$name."\n"); setpref(STRING,$kg.$name,$group); confirm("\nWpisz '" . $name . "' w pasku adresu i naciśnij SHIFT+ENTER aby otworzyć tylko tę grupę lub ALT+ENTER aby otworzyć grupę obok obecnych kart.\n\n\nCzy otwierać tę grupę zawsze podczas startu przeglądarki?","Zapisano grupę jako: ".$name,YESNO)=="NO" ?"":&SetGroup?; } SavedGroups?{ &ReadNames?; $names==""? $var="folder": $var="grupę"; $names==""? $names="Nie znaleziono żadnej grupy" ."\n":0; $open=confirm($names."\n\nOtworzyć ".$var." teraz?", "Zapisane grupy")=="OK"? &OpenGroup?:""; } URLToGroup?{ $name=prompt("Wpisz nazwę grupy, aby dodać adres do:","Nazwa grupy?",""); getpref(STRING,$kg.$name); $group=getpref(STRING,$kg.$name); $name""?"":$group""? &NoGroup?:&AddURL; } AddURL{ setpref(STRING,$kg.$name,$group.$URL."\t"); alert("Adres '".$TITLE."' został dodany do grupy: ".$name,"Grupa: '" . $name . "' została uaktualniona",INFO); } NoGroup?{ alert("Nie znaleziono żadnej grupy"); } LayersToGroup? { $name=prompt("Wpisz nazwę grupy, aby dodać obecne karty do","Nazwa grupy?",""); getpref(STRING,$kg.$name); $group=getpref(STRING,$kg.$name); $name""?"": $group""? &NoGroup?:&AddLayers?; } AddLayers?{ $curr=pluginmsgex(layers,"GetLayersInWindow?","",STRING); setpref(STRING,$kg.$name,$group.$curr); alert("Dodano karty do grupy: ".$name,"Grupa: '".$name."' została uaktualnona",INFO); } DeleteGroup?{ &ReadNames?; $names==""? &NoGroup?:&ConfirmDelete?; } ConfirmDelete?{ $open=confirm($names."\n\nCzy chcesz usunąć jedną z tych grup?","Zapisane grupy",YESNO); $open=="NO"? "":&PromptDelete?; } PromptDelete?{ $name=prompt("Wpisz nazwę grupy do usunięcia:","Nazwa grupy?",""); $name==""?"": &Checkname; $name==""?"": $exists!=-1? &DeleteURLs?:&NoGroup?; } DeleteURLs?{ $names=sub($checkname,"\n",$names); setpref(STRING,$gn,$names); delpref($kg.$name); alert("Grupa: '".$name."' usunięta.","Group Deleted",INFO); } PluginCheck?{ getpref(BOOL,"kmeleon.plugins.bookmarks.load")==false ? $hot=getpref(BOOL,"kmeleon.plugins.hotlist.load"):""; $hot==false ? $tip="Podaj nazwę grupy":$tip="Wpisz nazwę grupy lub folderu"; } SetOnly?{ setpref(STRING,$og,"layers(ReplaceLayersInWindow?)"); } SetNext?{ setpref(STRING,$og,"layers(AddLayersToWindow?)"); } GroupOnly?{ $lc=$rl; &SetOnly?; &OpenGroup?; $lc=$al; &SetNext?; } OpenGroup?{ $old=getclipboard(); setclipboard(); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); $name=getclipboard(); $name==""?$name=$URL:""; $name==$URL? &PromptGroup?:&ChkGroup?; setclipboard($old); } PromptGroup?{ &PluginCheck?; $name=prompt($tip,"Nazwa grupy?",""); $name==""?"":&ChkGroup?; } ChkGroup?{ $group=getpref(STRING,$kg.$name); $group==""? &ChkFolder?:&Group; } ChkFolder?{ $plugin="bookmarks"; $group=pluginmsgex($plugin,$fn,$name,STRING)==""? $plugin="hotlist":""; pluginmsgex($plugin,$fn,$name,STRING)==""? &ResetURL:&Folder; } Group{ $lc==""? $lc=$al:""; pluginmsg(layers,$lc,$group); } Folder{ setclipboard($name); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_PASTE?); id(ID_NAV_GO?); &ResetURL; } # STARTUP GROUP & LAST SESSION MACROS $loaded=""; $sg="kmeleon.general.startGroup"; $sn="kmeleon.general.startGroupName"; $sh="kmeleon.general.startHome"; $og="kmeleon.general.opengroup"; $gt="kmeleon.grouptemp"; $kl="kmeleon.grouplast"; $ln="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?|ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"; StartGroup?{ $oldname=getpref(STRING,$sn); &PluginCheck?; $name=prompt($tip,"Nazwa grupy startowej?",$oldname); $name""?"":$group=getpref(STRING,$kg.$name)""? &FolderCheck?:&SetGroup?; } FolderCheck?{ $plugin="bookmarks"; $group=pluginmsgex($plugin,$fn,$name,STRING)==""? $plugin="hotlist":0; $group=pluginmsgex($plugin,$fn,$name,STRING)==""? &NoStart?:&SetGroup?; } SetGroup?{ setpref(INT,$sg,2); setpref(STRING,$sn,$name); setpref(BOOL,$sh,false); &Sync; } NoStart?{ &NoGroup?; setpref(STRING,$sn,$oldname); &StartGroup?; } StartLast?{ setpref(INT,$sg,3); setpref(BOOL, $sh, false); &Sync; } StartHome?{ setpref(INT,$sg,0); setpref(BOOL,$sh,true); &Sync; } StartBlank?{ setpref(INT,$sg,1); setpref(BOOL,$sh,false); &Sync; } GroupStart?{ $oldclip=getclipboard(); $name=getpref(STRING,$sn); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); $theurl=getclipboard(); $theurl=="about:blank"? &LayersCheck?:""; setclipboard($oldclip); $loaded=""; } LayersCheck?{ $layer=="true"? &StartLayers?:&StartWindows?; } StartLayers?{ $lc=$rl; &SetOnly?; getpref(INT,$sg)==3 ? &OpenLast?:&OpenStart?; $lc=$al; &SetNext?; } OpenLast?{ $group=getpref(STRING,$kl); $group==""?"":&Group; } OpenStart?{ $name=getpref(STRING,$sn); &ChkGroup?; } StartWindows?{ setpref(STRING,$og,"ID_OPEN_LINK?|ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"); $name=getpref(STRING,$sn); getpref(INT,$sg)==3 ?"":&ChkFolder?; setpref(STRING,$og,$ln); } GetSetTemp?{ $group=pluginmsgex(layers,$gl,"",STRING); setpref(STRING,$gt,$group); } SetLast?{ $group=getpref(STRING, $gt); setpref(STRING,$kl,$group); } OpenClosed?{ $lc=$rl; $group=getpref(STRING,$gt); $curr=pluginmsgex(layers,$gl,"",STRING); $group$curr?"":$curr=""; $curr""? &Group:""; } ReloadAll?{ pluginmsg(layers,"AllLayersInWindow?","ID_NAV_RELOAD?"); } Home{ getpref(INT,$sg)!=2 ? id(ID_NAV_HOME?):&OpenStart?; } # EVENT MACROS w/LAST SESSION & STARTUP GROUP SUPPORT OnStartup?{ &SetLast?; $layer=="true"? &SetNext?:setpref(STRING,$og,$ln); getpref(INT,$sg)<2 ? "":$loaded="GroupStart?"; &Sync; } OnLoad?{ $loaded==""?"":macros($loaded); &GetSetTemp?; &Sync; } OnCloseGroup?{ &GetSetTemp?; } OnWMAppExit?{ &GetSetTemp?; } OnQuit?{ &SetLast?; getpref(BOOL,$uar)!=true? &UA:""; } # MAIL MACROS ReadClient?{ $mclient=getpref(STRING,"kmeleon.general.MailClient?"); $nclient=getpref(STRING,"kmeleon.general.NewsClient?"); } ParseMail?{ &ReadClient?; $which="Mail"; $client=$mclient; $ex="poczta.o2.pl"; } ParseNews?{ &ReadClient?; $which="News"; $client=$nclient; $ex="groups.google.com"; } Mail{ &ParseMail?; $mclient""? &ClientPath?:$web=index($mclient,"http")-1?exec($mclient):opennew($mclient); } News{ &ParseNews?; $nclient""? &ClientPath?:$web=index($nclient,"http")-1?exec($nclient):opennew($nclient); } ClientPath?{ &ReadClient?; $client==""?$client="C:\\Program Files\\Outlook Express\\msimn.exe":0; $which=="Mail"?$co1="poczty":$co1="news"; $which=="Mail"?$co2="pocztę":$co2="news"; $client=prompt("Wpisz ścieżkę do programu lub adres serwera (np. http://".$ex. ")"," Ścieżka do programu ".$co1.,$client); $client==""?"":setpref(STRING,"kmeleon.general.".$which."",$client); $client==""?"":alert("\n Klient ".$co1." = '".$client."'\n\n\nKliknij ikonkę poczty prawym klawiszem myszy i wybierz z menu 'Czytaj ".$co2."'."," Klient ".$co1." ustawiony",INFO); } MCFG{ &ParseMail?; &ClientPath?; } NCFG{ &ParseNews?; &ClientPath?; } Compose{ $old=getclipboard(); open("mailto:"); &ResetURL; setclipboard($old); } EmailURL{ $old=getclipboard(); open("?subject=".gsub("&","%26",$TITLE)."&body=".gsub("&","%26",$URL)); &ResetURL; setclipboard($old); } EmailImageURL?{ $old=getclipboard(); open("?subject=".gsub("&","%26",$TITLE)."&body=".gsub("&","%26",$IMAGEURL)); &ResetURL; setclipboard($old); } EmailFrameURL?{ $old=getclipboard(); open("?subject=".gsub("&","%26",$TITLE)."&body=".gsub("&","%26",$FRAMEURL)); &ResetURL; setclipboard($old); } EmailText?{ $macro="EmailTxt?"; &JSEnable; } EmailTxt?{ open("javascript:(function(){var sel=document.getSelection();if(sel)self.location=\"?subject=\"+document.title+\"&body=\"+escape(sel)})()"); } # PRIVACY MACROS $animation="image.animation_mode"; $colors="browser.display.use_document_colors"; $cookies="network.cookie.cookieBehavior"; $images="network.image.imageBehavior"; $java="security.enable_java"; $jscript="javascript.enabled"; $popups="dom.disable_open_during_load"; $referer="network.http.sendRefererHeader"; AniToggle? { togglepref(STRING,$animation,"normal","none"); &Sync; getpref(STRING,$animation)=="none"?$tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Animation ".$tip); } CToggle{ togglepref(BOOL,$colors); &Sync; getpref(BOOL,$colors)==false ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Page Colors ".$tip); } CKToggle { togglepref(INT,$cookies,2,0); &Sync; getpref(INT,$cookies)==2 ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Cookies ".$tip); } PBToggle{ togglepref(BOOL,$popups); &Sync; getpref(BOOL,$popups)==true ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Popups ".$tip); } JToggle{ togglepref(BOOL,$java); &Sync; getpref(BOOL,$java)==false ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Java ".$tip); } JSToggle{ togglepref(BOOL,$jscript); &Sync; getpref(BOOL,$jscript)==false ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("JavaScript ".$tip); } ImgToggle? { togglepref(INT,$images,2,0); &Sync; getpref(INT,$images)==2 ? $tip="ZABLOKOWANE":$tip="DOZWOLONE"; statusbar("Images ".$tip); } RefToggle? { togglepref(INT,$referer,2,0); &Sync; getpref(INT,$referer)==2 ? $tip="DOZWOLONE":$tip="ZABLOKOWANE"; statusbar("Referer ".$tip); } $ua="general.useragent.override"; $uas=""; $pu="kmeleon.privacy.useragent"; $ps=".string"; $uar="kmeleon.privacyUA.noReset"; UA{ delpref($ua); &Sync; } UA1{ $uas=getpref(STRING,$pu."1".$ps); &SetUA; } UA2{ $uas=getpref(STRING,$pu."2".$ps); &SetUA; } UA3{ $uas=getpref(STRING,$pu."3".$ps); &SetUA; } UACust{ $uas=getpref(STRING,$ua); $uas=prompt("Wpisz nazwę, kt贸ra będzie zastępczym identyfikatorem K-Meleona:","Identyfikacja przeglądarki jako...",$uas); $uas==""?"":&SetUA; } SetUA{ setpref(STRING,$ua,$uas); &Sync; } ResetUA{ togglepref(BOOL,$uar); &Sync; } ClearAll?{ plugin(privacy,ClearCache?); plugin(privacy,ClearCookies?); plugin(privacy,ClearHistory?); plugin(privacy,ClearMRU); plugin(privacy,ClearSignon?); } KillFlash?{ $old=getclipboard(); $macro="KillFlsh?"; &JSEnable; &ResetURL; setclipboard($old); } KillFlsh?{ open(" javascript: (function(){var d=document; function K(N,t) { var b = d.createElement('div'); b.style.width=N.width; b.style.height=N.height; b.innerHTML='<del>' + t + '</del>'; N.parentNode.replaceChild(b,N); } function Z(t) { var T = d.getElementsByTagName(t), i; for (i=T.length-1;i+1;--i) K(Ti,t); } Z('object'); Z('embed');})(); (function(){document.close();})(); "); } KillApplets?{ $old=getclipboard(); $macro="KillApp?"; &JSEnable; &ResetURL; setclipboard($old); } KillApp?{ open(" javascript: (function(){var d=document; function K(N,t) { var b = d.createElement('div'); b.style.width=N.width; b.style.height=N.height; b.innerHTML='<del>' + t + '</del>'; N.parentNode.replaceChild(b,N); } function Z(t) { var T = d.getElementsByTagName(t), i; for (i=T.length-1;i+1;--i) K(Ti,t); } Z('applet');})(); (function(){document.close();})(); "); } # LAYER MACROS $catch="kmeleon.plugins.layers.catchOpen"; $mode="kmeleon.general.mode"; $flip="dom.disable_window_flip"; LayersOnly?{ $var="TYLKO KARTY"; setpref(BOOL,$layers,true); setpref(BOOL,$catch,true); $bool=true; $menu=false; &Scripts; setpref(STRING,$mode,$var); &Sync; alert("Wszystkie nowe okna będą otwierane w kartach. Jeśli przełączasz się z trybu 'Tylko okna', zmiana odniesie skutek po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Tryb przeglądania: ".$var,INFO); } LayersWindows?{ $var=""; setpref(BOOL,$layers,true); setpref(BOOL,$catch,false); setpref(STRING,$mode,$var); &Sync; alert("Teraz możesz używać zar贸wno kart, jak i wielu okien. Jeśli przełączasz się z trybu 'Tylko okna', zmiana odniesie skutek po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Tryb przeglądania: KARTY i OKNA", INFO); } WindowsOnly?{ $var="TYLKO OKNA"; $quest=confirm("\nTryb Tylko okna wyłączy wtyczkę kart. Grupy i sesje będą niedostępne, jedynie grupy Folder Groups dla użytkownik贸w wtyczek 'Zakładki' i 'Zakładki Opery'.\n\n\nCzy chcesz wyłączyć wtyczkę kart?","Tryb przeglądania: ".$var,YESNO,EXCLAIM); $quest=="NO"?"":&SetWO; } SetWO{ setpref(BOOL,$layers,false); setpref(BOOL,$catch,false); setpref(STRING,$mode,$var); &Sync; alert("Zmiana odniesie skutek po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Tryb przeglądania: ".$var,INFO); } BlockScripts?{ $bool=true; $menu=false; &Scripts; &Sync; alert("Od tej chwili witrynom NIE WOLNO ukrywać pask贸w narzędzi, zmieniać rozmiaru okien i blokować menu kontekstowego.",Scripts,INFO); } AllowScripts?{ $bool=false; $menu=true; &Scripts; &Sync; alert("Od tej chwili witrynom WOLNO ukrywać paski narzędzi, zmieniać rozmiar okien i blokować menu kontekstowe.",Scripts, INFO); } Scripts{ setpref(BOOL,$flip,$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_move_resize",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.*",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.minimizable",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.titlebar",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.close",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.toolbar",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.location",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.directories",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.personalbar",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.menubar",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.scrollbars",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.resizable",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_open_feature.status",$bool); setpref(BOOL,"dom.disable_window_status_change",$bool); setpref(BOOL,"dom.event.contextmenu.enabled",$menu); } $num="kmeleon.plugins.layers.numbers"; $style="kmeleon.plugins.layers.style"; LayerAlert?{ alert("Niekt贸re zmiany będą w pełni widoczne dopiero po otwarciu następnej karty.","Zmiana widoku kart zakończona",INFO); } Enumerate{ togglepref(BOOL,$num); &Sync; &LayerAlert?; } Style{ setpref(INT,$style,$int); &Sync; &LayerAlert?; } Pressed{ $int=2; &Style; } Pressed+{ $int=10; &Style; } Buttons{ $int=6; &Style; } Buttons+{ $int=14; &Style; } LayersTitle?{ $lt="kmeleon.plugins.layers.title"; $var=getpref(STRING, $lt); $var==""?$var="Layers:":""; $var=prompt("Podaj tytuł paska kart:","Tytuł paska kart ( aby usunąć tytuł, pozostaw pole tekstowe puste lub kliknij 'Anuluj' )",$var); setpref(STRING,$lt,$var); alert("Tytuł paska kart = ".$var."\n\nZmiana będzie widoczna po ponownym uruchomieniu przeglądarki.","Tytuł paska kart",INFO); } LayerWidth?{ $max="kmeleon.plugins.layers.maxWidth"; $min="kmeleon.plugins.layers.minWidth"; $maxwid=getpref(INT,$max); $minwid=getpref(INT,$min); $maxwid==0 ? $maxwid=35:""; $maxwid=prompt("Wpisz maksymalną szerokość:",Maximum Width,$maxwid); $maxwid==""?"":setpref(INT,$max,$maxwid); $maxwid==""?"":$minwid=prompt("Wpisz minimalną szerokość:",Minimum Width,$minwid); $maxwid""?"":$minwid""?"":setpref(INT,$min,$minwid); $maxwid""?"":$minwid""?"":alert("Maksimum = ".$maxwid."\nMinimum = ".$minwid,"Szerokość przycisku paska kart",INFO); } $onClose="kmeleon.plugins.layers.onCloseOption"; $onOpen="kmeleon.plugins.layers.onOpenOption"; SetCloseRight?{ setpref(INT,$onClose,2); &Sync; } SetCloseLeft?{ setpref(INT,$onClose,1); &Sync; } SetCloseLast?{ setpref(INT,$onClose,0); &Sync; } SetOpenNext?{ setpref(INT,$onOpen,1); &Sync; } SetOpenLast?{ setpref(INT,$onOpen,0); &Sync; } $confirm="kmeleon.plugins.layers.confirmClose"; ConfirmToggle?{ togglepref(BOOL,$confirm); &Sync; getpref(BOOL,$confirm)==false ? $tip="WYŁĄCZONE":$tip="WŁĄCZONE"; statusbar("Potwierdź przed zamknięciem ".$tip); } Selected{ $old=getclipboard(); setclipboard(); id(ID_EDIT_COPY?); $add=getclipboard(); } New{ &Selected; setclipboard($URL); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_PASTE?); $add==""? &Open:(getpref(STRING,$ou)!="ID_OPEN_LINK?"? &PasteSel?:&OpenNew?); } Open{ $layer==true ? plugin(layers,Open):id(ID_NEW_BROWSER?); setclipboard($old); } OpenNew?{ &ResetURL; setclipboard($add); $layer==true ? pluginmsg(layers,OpenURL,"about:blank"):opennew("about:blank"); $loaded="go"; } PasteSel?{ setclipboard($add); $add==""?id(ID_NAV_GO?): &go; setclipboard($old); } go{ &PasteGo?; setclipboard($old); $loaded=""; } # URL BAR MACROS SelectGo?{ &Selected; &PasteSel?; } Copy{ id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); } PasteGo?{ id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_PASTE?); id(ID_NAV_GO?); } PasteSearch?{ id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_PASTE?); &Search; } ResetURLBar?{ $old = getclipboard(); &ResetURL; setclipboard($old); } $ou="kmeleon.general.openurl"; URLBar{ setpref(STRING,$ou,$var); &Sync } URLInCurr?{ $var="ID_OPEN_LINK?"; &URLBar; } URLInLayer?{ $var="layers(OpenURL)"; &URLBar; } URLInNew?{ $var="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"; &URLBar; } URLInBgLayer?{ $var="layers(OpenURLBg?)"; &URLBar; } URLInBg?{ $var="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"; &URLBar; } OpenInNew?{ $old=getpref(STRING,$ou); $layer==true? &URLInLayer?:&URLInNew?; id(ID_NAV_GO?); setpref(STRING,$ou,$old); } up_directory { $var=dirname($URL); $var=="."?"":open($var); } top_level { $macro="top"; &JSEnable; } top{ open("javascript:location.pathname = ""; void 0"); } $dom="kmeleon.general.domComplete"; ctrl_enter{ $var="0"; &GetComplete?; &Domain; } ctrl_alt_enter{ $var="1"; &GetComplete?; &Domain; } ctrl_shift_enter{ $var="2"; &GetComplete?; &Domain; } GetComplete?{ $prefix=getpref(STRING,$dom.$var.".prefix"); $prefix==""? $prefix="http://www.":""; $suffix=getpref(STRING,$dom.$var.".suffix"); $var"0"?($suffix""?$suffix=".com":"";):""; $var"1"?($suffix""?$suffix=".net":"";):""; $var"2"?($suffix""?$suffix=".org":"";):""; } Domain{ $old=getclipboard(); setclipboard(); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); $theurl=getclipboard(); $theurl==""? &ResetURL: &Complete; setclipboard($old); } Complete{ $fullurl=$prefix.$theurl.$suffix; setclipboard($fullurl); id(ID_EDIT_PASTE?); id(ID_NAV_GO?); } CEConfig{ $var="0"; &GetComplete?; $tip="Ctrl + Enter"; &DomConfig?; } CAEConfig{ $var="1"; &GetComplete?; $tip="Ctrl + Alt + Enter"; &DomConfig?; } CSEConfig{ $var="2"; &GetComplete?; $tip="Ctrl + Shift + Enter"; &DomConfig?; } DomConfig?{ $prefix=prompt("Prefix:",$tip,$prefix); $prefix==""?"":setpref(STRING,$dom.$var.".prefix", $prefix); $prefix==""?"":$suffix=prompt("Suffix:",$tip,$suffix); $prefix""?"":$suffix""?"":setpref(STRING,$dom.$var.".suffix", $suffix); $prefix""?"":$suffix""?"":alert($prefix." + ".$suffix,$tip,INFO); } # DOWNLOAD MACROS $sd="kmeleon.general.saveDir"; $sp="kmeleon.general.savePageDir"; $si="kmeleon.general.saveImageDir"; $sld="kmeleon.general.saveLinkDir"; $dir="kmeleon.general.profileDir"; $path=getpref(STRING, $dir); GetDir?{ $which=getpref(STRING,$el); } GetDef?{ $el=$sd; $dl="Domyślny folder"; &GetDir?; } GetPage?{ $el=$sp; $dl="Zapisz stronę jako"; &GetDir?; } GetImage?{ $el=$si; $dl="Zapisz obrazek jako"; &GetDir?; } GetLink?{ $el=$sld; $dl="Zapisz odnośnik jako"; &GetDir?; } Save{ &GetDef?; $oldsave=$which; macros($get); setpref(STRING,$sd,$which); id($id); setpref(STRING,$sd,$oldsave); } SavePage?{ $get="GetPage?"; $id="ID_FILE_SAVE_AS?"; &Save; } SaveFrame?{ $get="GetPage?"; $id="ID_FILE_SAVE_FRAME_AS?"; &Save; } SaveImage?{ $get="GetImage?"; $id="ID_SAVE_IMAGE_AS?"; &Save; } SaveLink?{ $get="GetLink?"; $id="ID_SAVE_LINK_AS?"; &Save; } SetDir?{ $savetip="Wpisz ścieżkę do folderu. (na końcu ścieżki dodaj \\ )."; $which==""?$which=$path:""; $which=prompt($savetip,$dl,$which); $which==""?"":setpref(STRING,$el,$which); $which""?"":$savepath=$which; $which""?"":&AlertSave?; } DefaultDir?{ &GetDef?; &SetDir?; } PageDir?{ &GetPage?; &SetDir?; } ImageDir?{ &GetImage?; &SetDir?; } LinkDir?{ &GetLink?; &SetDir?; } AlertSave?{ &GetDef?; $def=$which; $dtip=$dl; &GetPage?; $page=$which; $ptip=$dl; &GetImage?; $image=$which; $itip=$dl; &GetLink?; $link=$which; $ltip=$dl; alert($dtip." = ".$def.\n.$ptip." = ".$page.\n.$itip." = ".$image.\n.$ltip." = ".$link, "Download Directories",INFO); } # MOUSE GESTURES $mouse="kmeleon.plugins.gestures."; Gestures{ togglepref(BOOL,$mouse."load"); &Sync; getpref(BOOL,$mouse."load")==true ? $tip="WŁĄCZONE":$tip="WYŁĄCZONE"; alert("Gesty będą ".$tip." po ponownym uruchomieniu przegląądarki.","Gesty ".$tip,INFO); } GestGuide?{ $var=confirm("*P O M O C W K O N F I G U R A C J I G E S T 脫 W*\n\nPrzewodnik będzie proponował działania odpowiadające wszystkim dostępnym gestom. Nazwa gestu będzie wyświetlona w pasku tytułu. Wpisz polecenie lub makro, kt贸re chcesz przypisać do gestu. Dla wygody, można kopiować polecenia lub makra z listy i wklejać w polu tekstowym konfiguracji danego gestu.\n\n\nCzy chcesz zobaczyć listę dostępnych poleceń i makr, kt贸re można przypisać do gest贸w? (Zalecane)","GESTY",YESNOCANCEL); $var"YES"? &Commands1st?:0; $var"NO"? &left:0; $var=="CANCEL"?"":0; } Commands1st?{ &Commands; &left; } GestCFG{ $cmd=getpref(STRING,$mouse.$gest); $cmd=prompt("Wpisz ID_COMMAND, PLUGIN COMMAND, lub MACRO dla tego gestu.",$gest,$cmd); $cmd==""?"":setpref(STRING,$mouse.$gest,$cmd); $cmd""?"":confirm($gest." = ".$cmd."\n\nKonfigurować następny gest?","MOUSE GESTURE",YESNO)"YES"? macros($next):0; } left{ $gest="w lewo"; $next="right"; &GestCFG; } right{ $gest="w prawo"; $next="down"; &GestCFG; } down{ $gest="w d贸ł"; $next="downleft"; &GestCFG; } downleft{ $gest="Wlewo w d贸ł"; $next="downright"; &GestCFG; } downright{ $gest="w prawo w d贸ł"; $next="up"; &GestCFG; } up{ $gest="w g贸rę"; $next="upleft"; &GestCFG; } upleft{ $gest="w lewo w g贸rę"; $next="upright"; &GestCFG; } upright{ $gest="w prawow g贸rę"; $next="left"; &GestCFG; } # BUTTON & MENU SYNC Sync{ &EngineSync?; setcheck("macros(SN0)",getpref(INT,$so)==0? true:false); setcheck("macros(SN1)",getpref(INT,$so)==1? true:false); setcheck("macros(SN2)",getpref(INT,$so)==2? true:false); setcheck("macros(SearchLock?)",getpref(BOOL,$sl)); setcheck("macros(Keyword)",getpref(BOOL,"keyword.enabled")); setcheck("macros(KeyEngBBN?)",getpref(STRING,"keyword.eng")=="BBN"? true:false); setcheck("macros(KeyEngIFL?)",getpref(STRING,"keyword.eng")=="IFL"? true:false); setcheck("macros(KeyEngGoog?)",getpref(STRING,"keyword.eng")=="GOOG"? true:false); setcheck("macros(KeyConfig?)",getpref(STRING,"keyword.eng")==""? true:false); setcheck("macros(TAF)",getpref(BOOL,$taf)); setcheck("macros(TAFAuto)",getpref(BOOL,$taf.".autostart")); setcheck("macros(TAFLinks)", getpref(BOOL,$taf.".linksonly")); getpref(BOOL,$sh)==true ? setpref(INT,$sg,0):""; setcheck("macros(StartHome?)",getpref(BOOL,$sh)); setcheck("macros(StartBlank?)",getpref(INT,$sg)==1? true:false); setcheck("macros(StartGroup?)",getpref(INT,$sg)==2? true:false); setcheck("macros(StartLast?)",getpref(INT,$sg)==3? true:false); setcheck("macros(ZoomPage?)",getpref(STRING,$zoom)==""? true:false); setcheck("macros(ZoomText?)",getpref(STRING,$zoom)=="text"? true:false); setcheck("macros(ZoomImages)",getpref(STRING,$zoom)=="images"? true:false); setcheck("macros(BookChev?)",getpref(BOOL,"kmeleon.plugins.bookmarks.chevron")); setcheck("macros(FavChev?)",getpref(BOOL,"kmeleon.plugins.favorites.chevron")); setcheck("macros(HotChev?)",getpref(BOOL,"kmeleon.plugins.hotlist.chevron")); setcheck("macros(OpenBook1?)",getpref(STRING,$book)=="ID_OPEN_LINK?" ? true:false); setcheck("macros(OpenBook2?)",getpref(STRING,$book)=="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"? true:false); setcheck("macros(OpenBook3?)",getpref(STRING,$book)=="layers(OpenURL)"? true:false); setcheck("macros(OpenBook4?)",getpref(STRING,$book)=="layers(OpenURLBg?)"? true:false); setcheck("macros(OpenBook5?)",getpref(STRING,$book)=="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"? true:false); setcheck("macros(OpenFav1?)",getpref(STRING,$fav)=="ID_OPEN_LINK?"? true:false); setcheck("macros(OpenFav2?)",getpref(STRING,$fav)=="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"? true:false); setcheck("macros(OpenFav3?)",getpref(STRING,$fav)=="layers(OpenURL)"? true:false); setcheck("macros(OpenFav4?)",getpref(STRING,$fav)=="layers(OpenURLBg?)"? true:false); setcheck("macros(OpenFav5?)",getpref(STRING,$fav)=="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"? true:false); setcheck("macros(OpenHot1?)",getpref(STRING,$hot)=="ID_OPEN_LINK?"? true:false); setcheck("macros(OpenHot2?)",getpref(STRING,$hot)=="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"? true:false); setcheck("macros(OpenHot3?)",getpref(STRING,$hot)=="layers(OpenURL)"? true:false); setcheck("macros(OpenHot4?)",getpref(STRING,$hot)=="layers(OpenURLBg?)"? true:false); setcheck("macros(OpenHot5?)",getpref(STRING,$hot)=="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"? true:false); setcheck("macros(Enumerate)",getpref(BOOL,$num)); setcheck("macros(Pressed)",getpref(INT,$style)==2? true:false); setcheck("macros(Pressed+)",getpref(INT,$style)==10? true:false); setcheck("macros(Buttons)",getpref(INT,$style)==6? true:false); setcheck("macros(Buttons+)",getpref(INT,$style)==14? true:false); setcheck("macros(SetCloseLast?)",getpref(INT,$onClose)==0? true:false); setcheck("macros(SetCloseLeft?)",getpref(INT,$onClose)==1? true:false); setcheck("macros(SetCloseRight?)",getpref(INT,$onClose)==2? true:false); setcheck("macros(SetOpenNext?)",getpref(INT,$onOpen)==1? true:false); setcheck("macros(SetOpenLast?)",getpref(INT,$onOpen)==0? true:false); setcheck("macros(ConfirmToggle?)",getpref(BOOL,$confirm)); setcheck("macros(Gestures)",getpref(BOOL,$mouse."load")); setcheck("macros(UA)",""==getpref(STRING,$ua)? true:false); setcheck("macros(UA1)",getpref(STRING,$pu."1".$ps)==getpref(STRING,$ua)? true:false); setcheck("macros(UA2)",getpref(STRING,$pu."2".$ps)==getpref(STRING,$ua)? true:false); setcheck("macros(UA3)",getpref(STRING,$pu."3".$ps)==getpref(STRING,$ua)? true:false); setcheck("macros(ResetUA)",getpref(BOOL,$uar)?false:true); getpref(BOOL,$layers)==false ? setpref(BOOL,$catch,false):""; getpref(BOOL,$layers)false ? setpref(STRING,$mode,"WINDOWS ONLY"):(getpref(BOOL,$catch)true ? setpref(STRING,$mode,"LAYERS ONLY"):setpref(STRING,$mode,"")); setcheck("macros(LayersOnly?)",getpref(BOOL,$catch)==true ? true:false); setcheck("macros(LayersWindows?)",getpref(STRING,$mode)==""? true:false); setcheck("macros(WindowsOnly?)",$layer==false ? true:false); setcheck("macros(URLInCurr?)",getpref(STRING,$ou)=="ID_OPEN_LINK?"? true:false); setcheck("macros(URLInNew?)", getpref(STRING,$ou)=="ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?"? true:false); setcheck("macros(URLInLayer?)",getpref(STRING,$ou)=="layers(OpenURL)"? true:false); setcheck("macros(URLInBg?)",getpref(STRING,$ou)=="ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?"? true:false); setcheck("macros(URLInBgLayer?)",getpref(STRING,$ou)=="layers(OpenURLBg?)"? true:false); setcheck("macros(BlockScripts?)",getpref(BOOL,$flip)); setcheck("macros(AllowScripts?)",getpref(BOOL,$flip)==false ? true:false); setcheck("macros(AniToggle?)",getpref(STRING,$animation)=="none"? true:false); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(AniToggle?),".(getpref(STRING,$animation)=="none"? 1:0)); setcheck("macros(CToggle)",getpref(BOOL,$colors)? false:true); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(CToggle),".(getpref(BOOL,$colors)? 0:1)); setcheck("macros(CKToggle)", getpref(INT,$cookies)); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(CKToggle),".(getpref(INT,$cookies) ? 1:0)); setcheck("macros(ImgToggle?)",getpref(INT,$images)); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(ImgToggle?),".(getpref(INT,$images)? 1:0)); setcheck("macros(JToggle)", getpref(BOOL,$java)? false:true); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(JToggle),".(getpref(BOOL,$java)? 0:1)); setcheck("macros(JSToggle)",getpref(BOOL,$jscript)? false:true); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(JSToggle),".(getpref(BOOL,$jscript)? 0:1)); setcheck("macros(PBToggle)",getpref(BOOL,$popups)); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Main Bar,macros(PBToggle),".(getpref(BOOL,$popups)? 1:0)); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(PBToggle),".(getpref(BOOL,$popups)? 1:0)); setcheck("macros(RefToggle?)",getpref(INT,$referer)? false:true); pluginmsg(toolbars,"CheckButton?","Privacy Bar,macros(RefToggle?),".(getpref(INT,$referer)? 0:1)); } # CONFIG MACROS $skindir=getpref(STRING,"kmeleon.general.skinsDir"); $skin=getpref(STRING,"kmeleon.general.skinsCurrent"); Commands{ exec("notepad.exe ".$skindir."commands.txt"); } Toolbars{ exec("notepad.exe ".$skindir.$skin."toolbars.cfg"); } Macros{ exec("notepad.exe ".$path."macros.cfg"); } Menus{ exec("notepad.exe ".$path."menus.cfg"); } Accel{ exec("notepad.exe ".$path."accel.cfg"); } Prefs{ exec("notepad.exe ".$path."prefs.js"); } User{ exec("notepad.exe ".$path."user.js"); } UserContent?{ exec("notepad.exe ".$path."\chrome\\userContent.css"); } JSConsole{ open("javascript:"); } XUL{ $layer==true ? pluginmsg(layers,OpenURL,$xul):opennew($xul); } AllPrefs?{ $xul="about:config"; &XUL; } RSS{ $xul="chrome://aggreg8/content/aggreg8.xul"; &XUL; } Master{ $xul="chrome://pippki/content/pref-masterpass.xul"; &XUL; } Popups{ $xul="chrome://communicator/content/popupManager.xul"; &XUL; } Cert{ $xul="chrome://pippki/content/certManager.xul"; &XUL; } Cookies{ $xul="chrome://cookie/content/pref-cookies.xul"; &XUL; $loaded="CookMgr?"; } CookMgr?{ open("javascript:viewCookies()"); $loaded=""; } Images{ $xul="chrome://cookie/content/pref-images.xul"; &XUL; $loaded="ImgMgr?"; } ImgMgr?{ open("javascript:viewImages()"); $loaded=""; } # MISC. MACROS SetHome?{ setpref(STRING,"kmeleon.general.homePage",$URL); setpref(INT,$sg,0); setpref(BOOL,$sh,true); &Sync; alert("'".$TITLE."' jest teraz Twoją stroną domową.","Strona domowa została uaktualniona",INFO); } KMWiki{ open("http://kmeleon.sourceforge.net/wiki/index.php?id=Welcome"); } LinkInfo? { confirm($LinkURL."\n\n\nCzy chcesz przejść do tej strony?","ADRES ODNOŚNIKA:",YESNO)=="YES"? open($LINKURL):""; } ListLinks?{ getpref(BOOL,$popups)==true ? &PB:&ViewLinks?; } PB{ &PBToggle; &ViewLinks?; &PBToggle; } ViewLinks?{ $macro="OpenLinks?"; &JSEnable; } OpenLinks?{ open("javascript:LnkW=open('','LnkW','width=600,height=300,scrollbars,resizable');sLFw=window.name;if(!sLFw){sLFw=window.name='sLFw'};sLFd=document;DlnK=document.links;with(LnkW.document){write('<base target='+sLFw+'>'+DlnK.length+' total links from:
<b>'+sLFd.title+'</b>
'+sLFd.URL.link(sLFd.URL)+'<hr>');for(lNK=0;lNK<DlnK.length;lNK++){write('<p>'+DlnKlNK?.text+'
'+DlnKlNK?.href.link(DlnKlNK?))};close();LnkW.focus()}") ; } FrameInLayer?{ pluginmsg(layers,OpenURL,$FRAMEURL); } FrameInBack?{ $layer==true ? pluginmsg(layers,OpenURLBg?,$FRAMEURL):OpenBg?($FRAMEURL); } ReloadFrame? { $macro="ReloadFrm?"; &JSEnable; } ReloadFrm? { $FrameURL=""; $PageURL=$FrameURL; open("javascript: function chkframes(elem) { var rep; if (unescape(elem.location) '".$PageURL."' || '".$PageURL."''') { return elem; } for (var f=0; f<elem.frames.length; f++) { rep=chkframes(elem.framesf?); if (rep) return rep; } return; } function reloadFrame() { var elem=chkframes(window); elem.location.reload(); } void(reloadFrame()); ");"); } AutoDetect? { setpref(STRING,"intl.charset.detector",$ARG); forcecharset(); } ForceCharset? { forcecharset($ARG); } $ie="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\""; URLInIE{ $oldclip=getclipboard(); setclipboard(); id(ID_SELECT_URL?); id(ID_EDIT_COPY?); $theurl=getclipboard(); $theurl==""? $theurl=$URL:""; &ResetURL; setclipboard($oldclip); exec($ie.$theurl); } LinkInIE?{ exec($ie.$LINKURL); } Default{ exec("SetDefault.exe "); } Continuous{ getpref(BOOL,$jscript)false ? (confirm("JavaScript jest obecnie zablokowany. Aby kontynuować, musi być uaktywniony.\n\n\nUaktywnić JavaScript?","JavaScript zablokowany",YESNO,EXCLAIM)"YES" ? &JS1st:""):&Reload; } JS1st{ &JSToggle; &Reload; } Reload{ open("javascript:(function(){var intv=prompt('Podaj odstęp (w sekundach) między kolejnymi odświeżeniami. (Kliknij przycisk "Wstecz", aby zatrzymać)');if(intv&&!isNaN(intv)){with(document){write('<html><frameset rows=\"*,22\" framespacing=0 border=0 frameborder=no><frame noresize frameborder=no><frame scrolling=no noresize frameborder=no></frameset></html>');frames0?.location.href=document.location.href;var docstr='<html><body bgcolor=cyan style=\"margin-top:0px\">\n';docstr+='Reloading in <span id=\"caption\"></span>secs.</body>\n';docstr+='<script>\nvar reloadIntv='+intv+';\nvar secsLeft='+intv+';\nfunction reloadFrame(){secsLeft=reloadIntv+1;parent.frames0?.location.href=parent.frames0?.location.href;}\nfunction countDown(){secsLeft--;showTime();}\nfunction showTime(){document.getElementById(\"caption\").innerHTML=parseInt(secsLeft)+\" \";}\nsetInterval(\"reloadFrame()\",'+intv*1000+');\nsetInterval(\"countDown()\",1000);\nshowTime();\n</script>\n</html>';frames1?.document.write(docstr);}}})()"); }
K-Meleon

(c) 2000-2010 kmeleonbrowser.org. All rights reserved.
design by splif.