K-Meleon


Only for historical K-Meleon version 0.9!

(Jan. 2005)


Polish menus.cfg

Wariant 1.

Pakiet .zip z instrukcją obsługi można pobrać stąd: http://frelon.w.interia.pl/kmeleon/k-meleon_09_pl.zip Następnie w pustym folderze (nazwa dowolna, np. "roboczy") należy go rozpakować i zainstalować wg instrukcji (plik "Przeczytaj.txt").

Wariant 2.

Jeżeli sposób podany w wariancie 1 nie da się zastosować (np. brak pliku pod podanym adresem), pakiet trzeba będzie zbudować samodzielnie: W pustym folderze (nazwa dowolna, np. "roboczy") proszę utworzyć dwa puste pliki tekstowe i nadać im nazwy: macros.cfg, menus.cfg

Następnie proszę utworzyć nowe foldery o nazwach: Klassic, Phoenity, Phoenity(Large)

W każdym z folderów proszę utworzyć pusty plik tekstowy o nazwie: toolbars.cfg

Następnie proszę skopiować zawartość szarego pola ze stron:

09menuscfgpl (czyli z obecnej strony) do pliku menus.cfg (i zapisać zmiany!)

09macroscfgpl (KMeleonWiki > Resources > Translation and Localization>Macros) do pliku macros.cfg (i zapisać zmiany)

KLtoolbcfgpl (KMeleonWiki > Resources > Translation and Localization>Toolbars>Klassic) do pliku toolbars.cfg w folderze Klassic

PHtoolbcfgpl (KMeleonWiki > Resources > Translation and Localization>Toolbars>Phoenity) do pliku toolbars.cfg w folderze Phoenity

PHLtoolbcfgpl (KMeleonWiki > Resources > Translation and Localization>Toolbars>Phoenity_Large?) do pliku toolbars.cfg w folderze Phoenity(Large)

...jeszcze raz przypominam o zapisaniu zmian!

Powinniśmy mieć w folderze roboczym:

menus.cfg - 18kB

macros.cfg - 51kB

Klassic\toolbars.cfg - 8kB

Phoenity\toolbars.cfg - 9kB

Phoenity(Large)\toolbars.cfg - 9kB

Pliki macros.cfg i menus.cfg proszę skopiować, nadpisując istniejące, do folderu: (Ścieżka do programu K-Meleon)\Profiles\default\(Nazwa_profilu.slt)\

np. C:\Program Files\K-Meleon_0.9\Profiles\default\q5rpkox0.slt\

Pliki z folderów: Klassic\toolbars.cfg, Phoenity\toolbars.cfg, Phoenity(Large)\toolbars.cfg proszę skopiować odpowiednio do folderów:

(Ścieżka do programu K-Meleon)\skins\Klassic\

(Ścieżka do programu K-Meleon)\skins\Phoenity\

(Ścieżka do programu K-Meleon)\skins\Phoenity(Large)\

Aby K-Meleon przemówił po polsku, należy go ponownie uruchomić.

Tłumaczenie jest niepełne, gdyż konstrukcja programu uniemożliwia (a na pewno bardzo utrudnia) zamianę wszystkich słów na polskie odpowiedniki.

Ewentualne uwagi proszę kierować do: plazmoniko2

# MENU DEFINITION FILE by Jeff Doozan & Brian Harris
#
# Note: Popup Menu must be defined *before* being used as a submenu
#
# Polish translation - K-Meleon 0.9
#
# Tłumaczenie - Plazmonik (plazmoniko2), pomoc Bartłomiej Szczudło (kluggo2)
#
# Do poprawnego działania przeglądarki wymagane są przetłumaczone pliki:
# (K-Meleon)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\menus.cfg
# (K-Meleon)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\macros.cfg
# (K-Meleon)\skins\(nazwa_skórki)\toolbars.cfgWyszukiwarki{
macros(Google) 
macros(Yahoo)
macros(Clusty, Clusty the Cluster)
macros(Wikipedia_en, Wikipedia (ang.))
macros(Wikipedia_pl, Wikipedia (pol.))
macros(Dictionaries, Słownik)
}


Opcje{
macros(SearchLock?, Blokuj zmianę domyślnej wyszukiwarki)
-
macros(SN0, Otwórz wynik w tym oknie);
macros(SN1, Otwórz wynik w nowym oknie);
macros(SN2, Otwórz wynik w tle);
-
macros(AddEng?, Dodaj wyszukiwarkę...)
}


Szukaj w sieci{
!Wyszukiwarki
-
:Opcje
}


Opcje paska adresu{
macros(URLInCurr?, Zawsze otwieraj w bieżącym oknie)
%ifplugin layers
macros(URLInLayer?, Zawsze otwieraj w nowej karcie)
macros(URLInBgLayer?, Zawsze otwieraj w nowej karcie w tle)
-
%endif
macros(URLInNew?, Zawsze otwieraj w nowym oknie)
macros(URLInBg?, Zawsze otwieraj w tle)
}


Przejdź{
macros(OpenInNew?, Otwórz w nowym oknie\tCtrl+Alt+N)
macros(URLInIE, Otwórz w Internet Explorer\tCtrl+Alt+I)
-
macros(Copy, Kopiuj)
macros(PasteGo?, Wklej i przejdź\tCtrl+Alt+V)
macros(PasteSearch?, Wklej i wyszukaj\tCtrl+Shift+V)
-
macros(ResetURLBar?, Wyczyść pasek adresu)
privacy(ClearMRU, Wyczyść historię paska adresu)
:Opcje paska adresu
}


up{
macros(up_directory, Przejdź o 1 poziom wyżej)
macros(top_level, Przejdź na najwyższy poziom witryny)
}


New{
layers(Open, Nowa &karta\tCtrl+T)
No&we okno\tCtrl+N = ID_NEW_BROWSER?
}


Opcje otwierania{
macros(SetOpenNext?, Obok bieżącej karty)
macros(SetOpenLast?, Za ostatnią kartą)
}


Otwórz{
!New
%ifplugin layers
-
:Opcje otwierania
%endif
bmpmenu()
}


Zamknij kartę{
layers(Close, Zamkn&ij kartę\tCtrl+W)
layers(CloseAll?, Zamknij &wszystkie karty\tCtrl+Shift+W) 
layers(CloseAllOther?, Zamknij pozostałe kart&y\tCtrl+Alt+W)
-
}


Zamknij{
%ifplugin layers
!Zamknij kartę
%endif
Za&mknij okno\tAlt+F4 = ID_FILE_CLOSE?
&Zakończ\tCtrl+Alt+F4 = ID_APP_EXIT?
}


&Opcje zamykania{
macros(SetCloseRight?, Wyświetl następną kartę)
macros(SetCloseLeft?, Wyświetl poprzednią kartę)
macros(SetCloseLast?, Wyświetl ostatnio wybraną kartę)
-
macros(ConfirmToggle?, Potwierdzaj jednoczesne zamykanie wielu kart)
}


CloseButton?{
!Zamknij
%ifplugin layers & macros
-
:&Opcje zamykania
%endif
bmpmenu()
}


Print{
&Drukuj...\tCtrl+P = ID_FILE_PRINT?
Pod&gląd wydruku\tCtrl+Alt+P = ID_FILE_PRINTPREVIEW?
&Ustawienia drukowania = ID_FILE_PRINTSETUP?
bmpmenu()
}


&Plik {
!New
-
&Następne okno = ID_WINDOW_NEXT?
&Poprzednie okno = ID_WINDOW_PREV?
-
&Otwórz...\tCtrl+O = ID_FILE_OPEN?
%ifplugin layers
macros(OpenLast?, Odtwó&rz poprzednią sesję\tCtrl+Alt+L)
%endif
%ifplugin macros
macros(SavePage?, Zapi&sz tę stronę jako...\tCtrl+S)
%else
Zapi&sz tę stronę jako...\tCtrl+S = ID_FILE_SAVE_AS?
%endif
-
!Print
-
Tryb o&ffline = ID_OFFLINE
-
!Zamknij
}


Edit{
Wy&tnij\tCtrl+X = ID_EDIT_CUT?
&Kopiuj\tCtrl+C = ID_EDIT_COPY?
&Wklej\tCtrl+V = ID_EDIT_PASTE?
Z&aznacz wszystko\tCtrl+A = ID_EDIT_SELECT_ALL?
}


&Edycja {
%ifplugin layers & macros
macros(OpenClosed?, &Otwórz ostatnio zamknięte okno/kartę\tCtrl+Alt+Z)
-
%endif
!Edit
-
%ifplugin macros
macros(Highlight, Znaj&dź i zaznacz tekst\tCtrl+F3)
-
%endif
&Znajdź na tej stronie\tCtrl+F = ID_EDIT_FIND?
Znajdź &następne\tF3 = ID_EDIT_FINDNEXT?
Znajdź &poprzednie\tShift+F3 = ID_EDIT_FINDPREV?
-
P&rofile... = ID_MANAGE_PROFILES?
&Ustawienia = ID_PREFERENCES
}


&Paski narzędzi {
@ToolBars?
&Pasek stanu = ID_VIEW_STATUS_BAR?
-
Zablokuj położenie pasków narzędzi = ID_TOOLBARS_LOCK?
macros(User, Menu/Wskaźnik ładowania strony...)
macros(Toolbars, Dostosuj...)
}


Strona domowa{
Otwórz stronę domową\tAlt+Home = ID_NAV_HOME?
%ifplugin layers
macros(OpenStart?, Otwórz grupę startową\tCtrl+Alt+Home)
macros(OpenLast?, Odtwórz poprzednią sesję\tCtrl+Alt+L)
%else
%ifplugin bookmarks|hotlist
macros(OpenStart?, Otwórz grupę startową\tCtrl+Alt+Home)
%endif
%endif
-
macros(SetHome?, Ustaw tę stronę jako domową)
-
macros(StartHome?, Zaczynaj od wyświetlenia strony domowej)
macros(StartBlank?, Zaczynaj od wyświetlenia pustej strony)
%ifplugin layers
macros(StartGroup?, Zaczynaj od grupy...)
macros(StartLast?, Zaczynaj odtwarzając poprzednią sesję)
%else
%ifplugin bookmarks|hotlist
macros(StartGroup?, Zaczynaj od grupy...)
%endif
%endif
}


&Historia{
history(Config, Ustawienia...)
history(View, Przeglądaj historię\tCtrl+H)
privacy(ClearHistory?, Wyczyść historię)
history()
}


Wygląd paska kart{
macros(Enumerate, Numeruj karty)
-
macros(Pressed, Wciśnięty przycisk)
macros(Pressed+, Wciśnięty przycisk z gwiazdką)
-
macros(Buttons, Wypukłe przyciski)
macros(Buttons+, Wypukłe przyciski z gwiazdkami)
-
macros(LayersTitle?, Tytuł paska kart...)
macros(LayerWidth?, Szerokość przycisków...)
}


&Karty{
%ifplugin macros
:Wygląd paska kart
:Opcje otwierania
:Opcje zamykania
-
%endif
layers()
}


Kodowani&e znaków {
macros(AutoDetect?(), (Wyłącz automatyczne))
macros(AutoDetect?(universal_charset_detector), Automatyczne)
-
macros(ForceCharset?(iso-8859-1), Zachodnioeuropejskie (ISO-8859-1))
-
macros(ForceCharset?(iso-8859-2), Środkowoeuropejskie (ISO-8859-2))
macros(ForceCharset?(windows-1250), Środkowoeuropejskie (Windows-1250))
-
macros(ForceCharset?(utf-8), Unicode (UTF-8))
macros(ForceCharset?(utf-7), Unicode (UTF-7))
}


Powiększ {
macros(ZoomInPage?, Powiększ stronę\tCtrl+Alt++)
Powiększ czcionkę\tCtrl++ = ID_FONT_INCREASE?
macros(ZoomInImages?, Powiększ obrazki\tAlt++)
-
macros(ZoomImageLinks?, Powiększ obrazki odnośników)
bmpmenu()
}


Zmniejsz {
macros(ZoomOutPage?, Zmniejsz stronę\tCtrl+Alt+ -)
Zmniejsz czcionkę\tCtrl+- = ID_FONT_DECREASE?
macros(ZoomOutImages?, Zmniejsz obrazki\tAlt+ -)
bmpmenu()
}


Opcje powiększenia{
macros(ZoomPage?, Powiększ stronę)
macros(ZoomImages, Tylko obrazki)
macros(ZoomText?, Tylko czcionka)
}


&Powiększenie{
!Powiększ
 -
!Zmniejsz
-
:Opcje powiększenia
}


Opcje odświeżania{
Odśwież = ID_NAV_FORCE_RELOAD?
%ifplugin layers
macros(ReloadAll?, Odśwież wszystkie karty)
%endif
macros(Continuous, Ciągłe odświeżanie)
}


Nav{
&Wstecz = ID_NAV_BACK?
&Naprzód = ID_NAV_FORWARD?
&Stop = ID_NAV_STOP?
&Odśwież = ID_NAV_RELOAD?
%ifplugin macros
:Opcje odświeżania
%else
Wymuszaj odświeżanie = ID_NAV_FORCE_RELOAD?
%endif
}


Informacje o stronie {
macros(ListLinks?, Pokaż odnośniki na stronie)
Pokaż informacje o stronie = ID_VIEW_PAGE_INFO?
Pokaż źródło strony = ID_VIEW_SOURCE?
}


Pełny ekran{
%ifplugin fullscreen
-
fullscreen(&Pełny ekran\tF11)
%endif
}


&Widok {
:&Paski narzędzi
-
!Nav
%ifplugin macros
-
:Strona domowa
%else
Strona domowa = ID_NAV_HOME?
-
%endif
%ifplugin history
:&Historia
%endif
%ifplugin layers
:&Karty
%endif
%ifplugin history|layers
-
%endif
%ifplugin macros
:Po&większenie
:Kodowani&e znaków
%else
Po&większ tekst\tCtrl++ = ID_FONT_INCREASE?
Z&mniejsz tekst\tCtrl+- = ID_FONT_DECREASE?
%endif
-
!Informacje o stronie
!Pełny ekran
}


&Zakładki {
bookmarks(Add, &Dodaj)
bookmarks(Edit, &Edycja)
macros(FileBook?, Dodaj&/Edycja)
-
bookmarks()
}


&Ulubione-IE{
favorites(Add, &Dodaj)
favorites(Edit, &Edycja)
macros(FileFav?, Dodaj&/Edycja)
-
favorites()
}


Zakładki-&Opera {
hotlist(Add, &Dodaj)
hotlist(Edit, &Edycja)
macros(FileHot?, Dodaj&/Edycja)
-
hotlist()
}


&Grupy{
macros(SaveAsGroup?, &Zapisz karty jako grupę...\tCtrl+Alt+G)
macros(URLToGroup?, &Dodaj tę kartę do grupy...)
macros(LayersToGroup?, Dodaj &karty do grupy...)
-
macros(SavedGroups?, Zapisane &grupy...\tAlt+Shift+Enter)
macros(GroupOnly?, &Otwórz tylko grupę...\tShift+Enter)
macros(OpenGroup?, Otwórz grupę o&bok bieżącej...\tAlt+Enter)
macros(DeleteGroup?, &Usuń grupę...)
-
layers()
}


Poczta i News{
macros(Mail, Czytaj &pocztę)
macros(Compose, &Napisz nowy list)
macros(EmailURL, &Wyślij odnośnik do strony)
macros(EmailText?, Wyślij &zaznaczony tekst)
-
macros(News, Czytaj &News)
macros(RSS, Kanały &RSS)
-
macros(MCFG, &Konfiguruj pocztę...)
macros(NCFG, Kon&figuruj News...)
}


&Identyfikacja przeglądarki{
macros(UA, K-Meleon (Domyślna))
macros(UA1, Internet Explorer 6 (XP))
macros(UA2, Netscape 4.8 (XP))
macros(UA3, Opera 7.54 (XP))
macros(UACust, Dostosuj...)
-
macros(ResetUA, Przywróć domyślną przy zamknięciu programu)
}


&Zarządzanie danymi...{
macros(Cookies, Ciasteczka)
macros(Images, Obrazki)
macros(Popups, Wyskakujące okna)
-
macros(Master, Hasło główne)
macros(Cert, Certyfikaty cyfrowe)
}


Ochrona prywatności{
%ifplugin macros
:&Zarządzanie danymi...
-
macros(AniToggle?, Blokuj animacje)
macros(CToggle, Blokuj kolory)
macros(CKToggle, Blokuj ciasteczka)
macros(ImgToggle?, Blokuj obrazki\tF9)
macros(JToggle, Blokuj Java)
macros(JSToggle, Blokuj JavaScript)
macros(PBToggle, Blokuj wyskakujące okna\tF8)
macros(RefToggle?, Blokuj Referer)
%endif
%ifplugin macros & privacy
-
%endif
%ifplugin privacy
privacy(Config, Usuwanie danych...)
-
privacy(ClearCache?, Wyczyść pamięć przeglądarki)
privacy(ClearCookies?, Usuń ciasteczka)
privacy(ClearHistory?, Wyczyść historię)
privacy(ClearSignon?, Usuń zapamiętane hasła)
privacy(ClearMRU, Wyczyść pamięć paska adresu)
macros(ClearAll?, Wyczyść wszystko)
%endif
%ifplugin macros
-
macros(KillFlash?, Usuń obiekty Flash)
macros(KillApplets?, Usuń aplety Javy)
%endif
}


Opcje zakładek{
bookmarks(Config, Ustawienia...)
%ifplugin macros
-
macros(OpenBook1?, Otwórz w bieżącym oknie)
%endif
%ifplugin layers & macros
macros(OpenBook3?, Otwórz w nowej karcie)
macros(OpenBook4?, Otwórz w nowej karcie w tle)
-
%endif
%ifplugin macros
macros(OpenBook2?, Otwórz w nowym oknie)
macros(OpenBook5?, Otwórz w nowym oknie w tle)
-
macros(BookChev?, Uaktywnij pasek "Chevron")
%endif
}


Opcje ulubionych-IE{
favorites(Config, Ustawienia...)
%ifplugin macros
-
macros(OpenFav1?, Otwórz w bieżącym oknie)
%endif
%ifplugin layers & macros
macros(OpenFav3?, Otwórz w nowej karcie)
macros(OpenFav4?, Otwórz w nowej karcie w tle)
-
%endif
%ifplugin macros
macros(OpenFav2?, Otwórz w nowym oknie)
macros(OpenFav5?, Otwórz w nowym oknie w tle)
-
macros(FavToolbar?, Zmień folder paska ulubionych...)
macros(ChangeLinks?, Zmień tytuł paska ulubionych...)
macros(FavChev?, Uaktywnij pasek "Chevron")
%endif
}


Opcje zakładek Opery {
hotlist(Config, Ustawienia...)
%ifplugin macros
-
macros(OpenHot1?, Otwórz w bieżącym oknie)
%endif
%ifplugin layers & macros
macros(OpenHot3?, Otwórz w nowej karcie)
macros(OpenHot4?, Otwórz w nowej karcie w tle)
-
%endif
%ifplugin macros
macros(OpenHot2?, Otwórz w nowym oknie)
macros(OpenHot5?, Otwórz w nowym oknie w tle)
-
macros(HotChev?, Uaktywnij pasek "Chevron")
%endif
}


Opcje pobierania plików{
macros(DefaultDir?, Ustaw domyślny folder pobierania...)
-
macros(PageDir?, Ustaw folder "Zapisz stronę jako" ...)
macros(ImageDir?, Ustaw folder "Zapisz obrazek jako"...)
macros(LinkDir?, Ustaw folder "Zapisz odnośnik jako"...)
}


Gesty {
%ifplugin gestures
macros(GestGuide?, Pomoc w konfiguracji...)
-
macros(left, w lewo)
macros(leftdown)
macros(right, w prawo)
macros(down, w dół)
macros(downleft, w lewo w dół)
macros(downright, w prawo w dół)
macros(up, w górę)
macros(upleft, w lewo w górę)
macros(upright, w prawo w górę)
-
%endif
macros(Gestures, Włącz gesty)
}


Opcje przeglądania {
macros(LayersOnly?, Tylko karty)
macros(WindowsOnly?, Tylko okna)
macros(LayersWindows?, Karty i okna)
-
macros(Default, Ustaw przeglądarkę jako domyślną...)
}


Dopełnianie nazw domen {
macros(CEConfig, Ctrl + Enter...)
macros(CAEConfig, Ctrl + Alt + Enter...)
macros(CSEConfig, Ctrl + Shift + Enter...)
}


Wyszukiwanie przez wpisywanie {
macros(TAF, Znajdź wpisując)
-
macros(TAFAuto, Automatyczny start)
macros(TAFLinks, Tylko w odnośnikach)
}


Ustawienia wyszukiwania{
macros(Keyword, Automatyczne wyszukiwanie)
-
macros(KeyEngBBN?, Google - Wyszukaj według nazwy)
macros(KeyEngIFL?, Google - Szczęśliwy traf)
macros(KeyEngGoog?, Google - Wyszukaj)
macros(KeyConfig?, Dostosuj...)
}


Zaawansowane ustawienia{
macros(AllowScripts?, POZWALAJ witrynom zmieniać ustawienia)
macros(BlockScripts?, BLOKUJ zmianę ustawień przez witryny)
-
macros(Accel, Skróty klawiszowe...)
macros(Macros, Makra...)
macros(Menus, Menu...)
macros(Commands, Lista poleceń...)
-
macros(UserContent?, Styl wyświetlania...)
-
macros(Prefs, Lista ustawień...)
macros(AllPrefs?, Edycja wszystkich ustawień...)
-
macros(JSConsole, Konsola JavaScript...)
}


&Narzędzia{
%ifplugin macros
:Szukaj w sieci
:Wyszukiwanie przez wpisywanie
:Ustawienia wyszukiwania
-
:Poczta i News
%else
Wyszukaj w sieci\tCtrl+G = ID_NAV_SEARCH?
%endif
%ifplugin macros|privacy
:Ochrona prywatności
%endif
%ifplugin macros
:&Identyfikacja przeglądarki
-
:Opcje przeglądania
%endif
%ifplugin bookmarks
:Opcje zakładek
%endif
%ifplugin favorites
:Opcje ulubionych-IE
%endif
%ifplugin hotlist
:Opcje zakładek Opery
%endif
%ifplugin macros
:Opcje pobierania plików
:Opcje paska adresu
-
:Dopełnianie nazw domen
:Gesty
-
:Zaawansowane ustawienia
%endif
}


&Pomoc {
Strona domowa &K-Meleona = ID_LINK_KMELEON_HOME?
macros(KMWiki, K-Meleon &Wiki)
-
&Forum K-Meleona = ID_LINK_KMELEON_FORUM?
macros(KM, &Szukaj na forum K-Meleona...)
-
&User's Guide\tF1 = ID_LINK_KMELEON_MANUAL?
FA&Q = ID_LINK_KMELEON_FAQ?
-
O wt&yczkach = ID_LINK_ABOUT_PLUGINS?
&O K-Meleonie = ID_APP_ABOUT?
}


Main {
:&Plik
:&Edycja
:&Widok
%ifplugin bookmarks
:&Zakładki
%endif
%ifplugin favorites
:&Ulubione-IE
%endif
%ifplugin hotlist
:Zakładki-&Opera
%endif
%ifplugin macros & layers
:&Grupy
%endif
:&Narzędzia
:&Pomoc
bmpmenu()
}


Compact Menu{
!Main
}


Zapisz{
bookmarks(Add, Dodaj do zakładek)
favorites(Add, Dodaj do ulubionych)
hotlist(Add, Dodaj do zakładek Opery)
%ifplugin macros
macros(SavePage?, Zapisz stronę jako...)
macros(EmailURL, Wyślij odnośnik...)
%else
Zapisz stronę jako... = ID_FILE_SAVE_AS?
%endif
-
}


Zaznaczony tekst{
macros(URL, Otwórz jako odnośnik)
macros(EmailText?, Wyślij)
-
!Szukaj w sieci
}


Selected{
Zaznacz wszystko = ID_EDIT_SELECT_ALL?
&Kopiuj tekst = ID_EDIT_COPY?
%ifplugin macros
:Zaznaczony tekst
%endif
}


Pokaż stronę{
:Informacje o stronie
macros(URLInIE, Otwórz w IE)
}


DocumentPopup? {
!Nav
-
!Zapisz
!Selected
-
!Pokaż stronę
!Pełny ekran
bmpmenu()
}


DocumentImagePopup? {
!Nav
-
!Zapisz
!Selected
-
!Pokaż stronę
 Pokaż tło = ID_VIEW_IMAGE?
!Pełny ekran
bmpmenu()
}


TextPopup {
&Cofnij = ID_EDIT_UNDO?
-
!Edit
-
:Zaznaczony tekst
bmpmenu()
}


Link{
%ifplugin layers
layers(OpenLink?, Otwórz w nowej karcie)
layers(OpenLinkBg?, Otwórz w nowej karcie w tle)
-
%endif
Otwórz w nowym oknie = ID_OPEN_LINK_IN_NEW_WINDOW?
Otwórz w nowym oknie w tle = ID_OPEN_LINK_IN_BACKGROUND?
-
bookmarks(AddLink?, Dodaj odnośnik do zakładek)
favorites(AddLink?, Dodaj odnośnik do ulubionych)
hotlist(AddLink?, Dodaj odnośnik do zakładek Opery)
Kopiuj odnośnik = ID_COPY_LINK_LOCATION?
%ifplugin macros
macros(SaveLink?, Zapisz odnośnik jako...)
macros(LinkInfo?, Pokaż informacje o odnośniku...)
macros(LinkInIE?, Otwórz odnośnik w IE)
%else
Zapisz odnośnik jako... = ID_SAVE_LINK_AS?
%endif
}


LinkPopup? {
!Link
-
!Selected
bmpmenu()
}


Image {
%ifplugin macros
macros(ZoomInImage?, Powiększ obrazek)
macros(ZoomOutImage?, Zmniejsz obrazek)
-
%endif
&Pokaż obrazek = ID_VIEW_IMAGE?
Kopiuj obrazek = ID_COPY_IMAGE_CONTENT?
Kopiuj adres obrazka = ID_COPY_IMAGE_LOCATION?
%ifplugin macros
macros(SaveImage?, Zapisz obrazek jako...)
macros(EmailImageURL?, Wyślij obrazek...)
macros(ImageCache?, Informacje o obrazku)
macros(ImageInfo?, Właściwości obrazka...)
%else
Zapisz obrazek jako... = ID_SAVE_IMAGE_AS?
%endif
}


ImagePopup? {
!Image
bmpmenu()
}


ImageLinkPopup? {
!Link
-
!Image
bmpmenu()
}


Ramka{
Otwórz ramkę = ID_OPEN_FRAME?
%ifplugin layers
macros(FrameInLayer?, Otwórz ramkę w nowej karcie)
%endif
Otwórz ramkę w noweym oknie = ID_OPEN_FRAME_IN_NEW_WINDOW?
macros(FrameInBack?, Otwórz ramkę w noweym oknie w tle)
-
%ifplugin macros
macros(ReloadFrame?, Odśwież ramkę)
macros(SaveFrame?, Zapisz ramkę jako...)
macros(EmailFrameURL?, Wyślij odnośnik do ramki...)
%else
Zapisz ramkę jako... = ID_FILE_SAVE_FRAME_AS?
%endif
-
Pokaż informacje o ramce =  ID_VIEW_FRAME_INFO?
Pokaż źródło ramki = ID_VIEW_FRAME_SOURCE?
}


FrameDocumentPopup? {
!Nav
-
!Zapisz
!Selected
-
:Ramka
-
!Pokaż stronę
!Pełny ekran
bmpmenu()
}


FrameDocumentImagePopup? {
!Nav
-
!Zapisz
!Selected
-
:Ramka
-
!Pokaż stronę
&Pokaż tło = ID_VIEW_IMAGE?
!Pełny ekran
bmpmenu()
}


FrameLinkPopup? {
!Link
-
!Selected
-
:Ramka
bmpmenu()
}


FrameImagePopup? {
!Image
-
:Ramka
bmpmenu()
}


FrameImageLinkPopup? {
!Link
-
!Image
-
:Ramka
bmpmenu()
}


LayerButtonPopup? {
!New
-
%ifplugin macros
macros(OpenClosed?, Przywróć ostatnio zamkniętą kartę/okno\tCtrl+Alt+Z)
-
%endif
layers(Next, Następna karta\tCtrl+Tab)
layers(Prev, Poprzednia karta\tCtrl+Shift+Tab)
layers(Last, Poprzednio wybrana karta\tCtrl+Alt+Tab)
-
!Zamknij kartę
:&Karty
}
K-Meleon

(c) 2000-2010 kmeleonbrowser.org. All rights reserved.
design by splif.